Tôi đã có tài khoảneValiQuest là nghiên cứu tiền khả thi để xác định xem việc sử dụng hóa chất của bạn có thể được thực hiện an toàn hay không bằng cách sử dụng màng lọc và tủ hút của chúng tôi. Sau khi gửi eValiQuest của bạn cho các nhà hóa học Erlab, chúng tôi sẽ phê duyệt các tùy chọn của bạn hoặc đưa ra đề xuất mới về tủ hút phù hợp, loại màng lọc và tuổi thọ màng lọc để đảm bảo an toàn cho người dùng.